Din sikkerhed

Dette har jeg skrevet under på – coaching med kvalitetsstempel og sikkerhedsgaranti

De etiske retningslinier angiver et værdisæt og kæder det til en række principper. I det store hele er der enighed i verdens største organisationer indenfor coaching omkring disse principper. De etiske retningslinier deles derfor – med enkelte variationer – af EMP, ICI, ICC, ICF & EMCC.

Som internationalt certificeret coach forpligter jeg mig til at overholde de følgende standarder i coaching-arbejdet, og jeg kan faktisk indklages for de respektive organisationer i tilfælde af overtrædelse, og i yderste konsekvens miste min certificering.

Det er din sikkerhed for at jeg gør mig umage.

Etiske principper

Tillid

Fundamentet for alle coachingforhold er tillid. Fokuspersonen – det er dig – skal have tillid til coachen – det er mig – for at coachingen virker allerbedst.
Tillid bliver opbygget over tid; coachen skal bevise, at han eller hun er din tillid værdig. For at gøre dette, skal coachen demonstrere kompetence og integritet. Den kompetente coach coacher med brug af sine bedste evner og færdigheder og tilpasser coachingen til hver enkelt klient.

Coachen demonstrerer kernekompetencerne ved at:

 • sørge for at være informeret om udviklingen inden for coachingmetoder og -teknikker.
 • være opmærksom på sit kompetenceniveau og altid arbejde på at forbedre sine færdigheder
 • være opmærksom på personlige problemer og sikre, at de ikke påvirker det professionelle coachingforhold med klienterne negativt.
 • om nødvendigt opsøge professionel hjælp på et tidligt tidspunkt, enten fra en anden coach eller anden passende professionel hjælp. Hvis disse problemer skaber problemer med at coache klienterne, vil coachen overveje at begrænse eller helt stoppe sin coachingbeskæftigelse.
Integritet opnår coaching ved at:
 • handle med omhu, overholde alle aftaler og holde sine løfter
 • overholde tavshedspligt i forhold til klientens informationer, bortset fra når det ellers er accepteret af klienten eller nødvendigt ved lov
Respekt for klienten er når:
 • Coachen behandler klienten med værdighed og respekt
 • 
Coachen aldrig udnytter klienten personligt, seksuelt eller finansielt.
 • Coachen opnår tilladelse fra en klient, før deres navne eller feedback bliver brugt som reference
 • Coachen ikke forsøger at påtvinge klienter sine egne overbevisninger, værdier og synspunkter på klienten
Ærlighed
 • Coachen skal være opmærksom på sine færdigheder og kvalifikationer og reklamere, markedsføre og præsentere dem på en troværdig måde
 • Coachen bør kun tilbyde coaching til en klient, når han/hun fornemmer at der er et match mellem klientens behov og egne kvalifikationer

Coaching som profession

 • En kompetent coach respekterer andres rettigheder hvad angår copyrights, immaterielle aktiver, trademarks og patenter. Han/hun vil kreditere andres bidrag i markedsføringen, hvor dette er rimeligt
 • En kompetent coach vil ikke med overlæg deltage i forhold, der kunne bringe coachingprofessionen i dårligt lys. Hvis coachen erfarer, at hans/hendes arbejde er blevet misbrugt eller fejlagtigt fremstillet, vil coachen tage fornuftige tiltag til at korrigere dette

Tavshedspligt og interessekonflikter

 • Den certificerede coach holder klientens oplysninger fortrolige, med mindre andet er accepteret af klienten, påbudt ved lov, eller hvis anden tvingende grund gør det nødvendigt at videregive informationer. Det kunne for eksempel være ved umiddelbar skade eller fare for andre. Informationen man har fået kan være mundtlig i en session eller via telefon, computer eller telefonsvarer mv
 • Den ansvarsbevidste coach påtager sig ikke professionelle forpligtelser, hvor et eksisterende forhold kan skabe en interessekonflikt
 • Hvis en sådan konflikt opstår, vil coachen gøre sit bedste for at løse den inden for rammerne af de etiske retningslinier og standarder
 • 
En coach må bruge materiale om en klient, forudsat at klienten på ingen måde kan identificeres
 • 
En coach skal oplyse klienten om alle betalinger man modtager fra tredje part som et resultat af referencer eller vejledning som man har givet omkring den bestemte klient
 • Hvor det er nødvendigt for at agere professionelt, må en coach samarbejde med andre fagfolk for at hjælpe sin klient. Det forudsætter altid klientens tilladelse
 • Når en coach bliver bedt om at være til rådighed for en person eller organisation via en tredje part, skal han/hun omhyggeligt undersøge dette forhold, og bør nå frem til, at der ikke er nogen interessekonflikt med hensyn til hans/hendes forskellige roller eller i spørgsmål om tavshedspligt
 • En coachs kunde er måske ikke den samme som klienten (Som for eksempel når et firma forpligter og betaler coachen til at coache en eller flere folk i firmaet). Hvis dette er tilfældet skal coachen have afklaret på forhånd med alle parter, dvs. klient og arbejdsgiver, hvilken feedback han/hun vil give til arbejdsgiveren, i hvilken form, samt hvilke resultater arbejdsgiveren søger at opnå. Dette sikrer, at der er enighed på forhånd mellem coach, klient og arbejdsgiver, og at der ikke sker brud på tavshedspligten eller tillid over for klienten. Såfremt der ikke kan opnås enighed, bør coachen frasige sig opgaven

Feedback og fremskridt

 

 • En kompetent coach måler sin klients fremskridt på en ansvarlig fremgangsmåde: Hvis klienten ikke gør fremskridt, diskuteres dette åbent med klienten som en del af coachingforholdet.
 • En coach skaber og fører nøje en journal med arbejdet med klienten for at møde professionelle og lovgivningsmæssige krav
 • En coach henviser klienter til andre professionelle folk, når det er relevant, fx. i form af en rådgiver, terapeut eller læge, når han/hun har kendskab til et evt. problem, der kræver en sådan behandling.
 • En coach søger altid at undgå skade eller farer for sig selv, klienten eller andre i deres arbejde.
 Hvis der er en afbrydelse af coachingforløbet, vil coachen sørge for at lave nye/alternative mødeaftaler med klienten.
 • Coachingforholdet afsluttes i enighed mellem coach og klient, normalt ved slutningen af en på forhånd betalt kontrakt. Hvis coachingen sluttes af coachen før afslutningen af en sådan kontrakt, tilbyder coachen at refundere evt. betaling som er givet på forhånd, for hvilken han/hun ikke leverer en coachingydelse. Hvis coachingen er afbrudt af klienten før slutningen af en sådan kontrakt, vil klienten betale i forbindelse med opsigelsen, hvis dette på forhånd er aftalt.

 

Honorarer

 • Coachen informerer klart og tydeligt klienten om logistik, honorarer og planlægningen af coachingforløbet
 • 
En coach kan frit selv bestemme sit honorar. Man meddeler honorarets beløb så tidligt som muligt i coachingforløbet.
 • Hvis der er et problem omkring betaling af honoraret, tager coachen fornuftige skridt til at diskutere denne udfordring på forhånd og bestemmer med klienten, hvad der skal ske. Hvis klienten ikke betaler de aftalte honorerer, skal coachen tage passende lovgivningsmæssige forholdsregler for at opkræve dem

Coachens kernekompetencer

Den certificerede coachs kernekompetencer er inddelt i 4 grupper.
Gruppernes inddeling tager udgangspunkt i, at en logisk sammenhæng mellem de enkelte grupper.
Inddelingen er ikke en prioriteret rækkefølge, da enhver kompetent og professionel coach skal kunne udøve samtlige kompetencer.

De 4 grupper og de 11 kernekompetencer er:

A. RAMMER FOR COACHINGEN
1. Efterlevelse af etiske regler og professionelle standarder
2. Etablering af coachingaftalen

 

B. OPBYGNING AF TILLIDSFORHOLD
3. Etablering af tillid og fortrolighed med klienten
4. Nærvær under coachingen
C. EFFEKTIV KOMMUNIKATION
5. Aktiv lytning
6. Kraftfulde og effektive spørgsmål
7. Direkte kommunikation
D. FREMME AF LÆRING OG RESULTATER

8. Skabe bevidsthed og forståelse
9. Handlingsplaner
10. Planlægning og målsætning
11. Håndtering af fremskridt og ansvarlighed

 

A. RAMMER FOR COACHINGEN

1. Efterlevelse af etiske regler og professionelle standarder

– Forståelse af coachingens etiske regler og standarder vedrørende coachadfærd 
- Evnen til at tilpassse disse til enhver coachingsituation

En professionel coach

a. har forståelse for og efterlever nærværende standarder for adfærd
b. har forståelse for og efterlever alle Etiske Regler
c. er i stand til at belyse forskellene mellem coaching, rådgivning, psykoterapi og andre rådgivende professioner
d. kan om nødvendigt henvise klienten til diverse rådgivende professioner
e. har kendskab til og indsigt i, hvornår en henvisning er påkrævet og hvilke faggolk, der skal involveres

2. Etablering af coachingaftalen

– Indsigt i og forståelse for, hvad der kræves i den enkelte coachingrelation
- Sikring af, at den nye klient forstår og er enig i rammerne for coachingforløbet

En professionel coach


a. forstår og er i stand til at diskutere retningslinierne og de specifikke aspekter for coach/klientsamspillet (fx logistik, økonomi, procedure og eventuel involvering af udenforstående) med klienten o.a.
b. kan skabe enighed om arten af parternes relation, hvad der tilbydes og ikke tilbydes i coachforløbet samt om hhv. coachens og klientens ansvar

c. vurderer, om coachens metoder matcher den fremtidige klients behov effektivt

B. Opbygning af tillidsforhold

3. Etablering af tillid og fortrolighed med klienten

– Evnen til at skabe et trygt og støttende miljø, der sikrer fortsat, gensidig respekt og tillid

En professionel coach skal

a. udvise oprigtig interesse for klientens velbefindende og fremtid
b. konstant udvise personlig integritet, ærlighed og oprigtighed
c. opstille klare aftaler og overholde løfter
d. udvise respekt for klientens overbevisninger, indlæringsstil og personlighed
e. støtte og opfordre klienten til ny adfærd og nye handlinger, herunder at tage chancer og se en eventuel frygt for at mislykkes i øjnene
f. bede klienten om tilladelse til at coache inden for nye og prekære områder
4. Nærvær under coachingen

– Evnen til at være fuldt til stede og skabe et spontant forhold til klienten ved at bruge en stil, der er åben, fleksibel og tillidsskabende

En professionel coach

a. er nærværende og fleksibel, ”danser i øjeblikket”
b. har tiltro til sin egen intuition og indre viden
c. er åben for at være uvidende og for at tage chancer
d. ser mange måder at arbejde med klienten på og vælger den mest effektive tilgang
e. bruger humor på en effektiv måde, så der skabes en let og energisk stemning
f. kan let skifte mellem forskellige perspektiver og eksperimentere med nye handlemuligheder
g. er fortrolig med at arbejde med stærke følelser og er i stand til at håndtere disse uden at blive overvældet af eller involveret i klientens følelser

C. EFFEKTIV KOMMUNIKATION

5. Aktiv lytning

– Evnen til at kunne koncentrere sig om, hvad klienten siger og ikke siger
- At kunne forstå det sagte og betydningen af det, sat i relation til klientens ønsker
- At støtte klienten i dennes selvudfoldelse

En professionel coach


a. tilpasser sig klienten og dennes dagsorden, ikke coachens egen dagsorden for klienten
b. hører klientens bekymringer, mål, værdier og overbevisninger om, hvad der er muligt og ikke muligt
c. kan skelne mellem ord, tonefald, stemmeleje og kropssprog
d. opsummerer, omformulerer, gentager og spejler det, klienten siger, med henblik på at sikre klarhed og forståelse
e. opmuntrer, accepterer, udforsker og styrker klientens tilkendegivelse af følelser, opfattelser, bekymringer, overbevisninger, forslag m.v.
f. integrerer og bygger videre på klientens ideer og forslag
g. fremhæver og forstår essensen af klientens udsagn og hjælper klienten frem til en konklusion frem for at fortabe sig i lange beskrivelser
h. tillader klienten at få luft i en given situation, så coachingen kan komme videre
6. Kraftfulde og effektive spørgsmål

– Evnen til at stille spørgsmål, der åbner op for og klarlægger information, der gavner coachingrelationen og klienten mest muligt.

En professionel coach

a. stiller spørgsmål, der afspejler den aktive lytning og viser forståelse for klientens perspektiv
b. stiller spørgsmål, der fremkalder erkendelse, indsigt, engagement og handling (dvs. spørgsmål, der udfordrer klientens antagelser)
c. stiller åbne spørgsmål, der skaber klarhed og åbner for nye muligheder og ny læring
d. stiller spørgsmål, der flytter klienten hen imod dennes mål
e. undgår spørgsmål, hvor klienten skal retfærdiggøre sig eller se tilbage på fortiden

7. Direkte kommunikation

– Evnen til under coachsessionen at kommunikere effektivt og anvende et sprog, der har den størst mulige positive effekt på klienten

En professionel coach vil

a. give klar, velformuleret og direkte feedback
b. reframe, så klienten ser tingene i et nyt perspektiv og ud fra dette får en større forståelse for, hvad han/hun i virkeligheden vil eller er usikker på
c. informere om mål med coachingen, dagsorden samt formål med anvendte teknikker og øvelser
d. bruge et sprog, som matcher og respekterer klienten – og er opmærksom på kulturforskelle og jargon
e. anvende metaforer og analogier som et redskab til at illustrere en specifik situation

 

D. FREMME AF LÆRING OG RESULTATER

8. Skabe bevidsthed og forståelse

– Evnen til at kunne integrere og evaluere flere informationskilder og tolke disse for at hjælpe klienten til at opnå større bevidsthed, så de aftalte mål nås

En professionel coach skal


a. gå bag klientens udtalelser og finde ud af, hvad sagen egentlig handler om
b. spørge for at skabe større forståelse, bevidsthed og overblik
c. klarlægge følgende for klienten: klientens grundliggende bekymringer samt typiske og fastlåste opfattelse af sig selv og omverden; forskellene mellem fakta og tolkning samt forskellene mellem tanker, følelser og handlinger
d. hjælpe klienten til at opdage nye måder at anskue tanker, overbevisninger, opfattelser, følelser, sindsstemninger osv. på, for derigennem at styrke klientens evne til at handle og opnå, hvad der er vigtigt for klienten
e. formidle et bredere perspektiv til klienten, inspirere til holdningsændringer og til at finde nye handlemuligheder
f. hjælpe klienten til at se de forskellige indbyrdes afhængige faktorer, der påvirker klientens egen adfærd (fx. tanker, følelser, krop, baggrund)
g. fortælle klienten om indsigter på en måde, der er nyttig og meningsfuld for klienten
h. identificere klientens vigtigste styrker kontra udviklingsområder og afklare, hvad der skal fokuseres på i coachingen
i. bede klienten skelne mellem ubetydelige og vigtige emner samt adskille situationsbestemt og tilbagevendende adfærd, når det fremgår, at ord og handling ikke stemmer overens
9. Handlingsplan

– Evnen til – sammen med klienten – at skabe muligheder for fortsat læring, både under coachingen og i arbejds- og privatsituationer
- Evnen til at finde nye handlemuligheder, der mest effektivt fører til de resultater, der er aftalt i forbindelse med coachingen

En professionel coach vil


a. brainstorme og hjælpe klienten med at finde ud af, hvordan denne kan vise, praktisere og forstærke sin læring
b. hjælpe klienten med at fokusere og systematisk udforske de områder og muligheder, der er centrale for de aftalte mål med coachingen
c. få klienten til at udforske nye ideer og løsninger, afveje muligheder og endelig træffe beslutninger i henhold til disse
d. opmuntre til eksperimenter og selvindsigt, når klienten anvender det, der er diskuteret og lært under coachingen, i sit arbejds- og privatliv
e. fejre klientens succeser og evner for fremtidig vækst
f. udfordre klientens antagelser og perspektiver for at fremprovokere nye ideer og handlinger
g. anbefale eller fremkomme med synspunkter, der passer med klientens mål og opmuntre klienten til at handle ud fra samme, dog uden at insistere
h. hjælpe klienten til umiddelbar handling under sessionen og støtte op omkring samme
i. opmuntre klienten til at være fleksibel og udfordre sig selv – samt sikre, at indlæringen sker i et behageligt tempo
10. Planlægning og målsætning

– Evnen til, sammen med klienten, at udvikle og holde sig til en effektiv plan for coachingen

En professionel coach skal


a. sammenfatte den indsamlede information og i samarbejde med klienten skabe en coachingplan med tilhørende delmål. Planen skal indeholde de vigtigste emner og lærings- og udviklingsområder

b. opstille en plan med mål, der er opnåelige, målbare og specifikke, samt har en tidsramme
c. justere planen i henhold til coachingforløbet og evt. ændringer i situationen
d. hjælpe klienten til at identificere og få tilgang til diverse læringsressourcer, fx. bøger og andre fagfolk

e. opdage og påpege succeser, klienten opnår tidligt i forløbet
11. Håndtering af fremskridt og ansvarlighed

– Evnen til at holde fokus på det, der er vigtigt for klienten og til at overlade ansvaret for at handle til klienten

En professionel coach skal

a. kræve, at klienten udfører handlinger, der fører mod de aftalte mål
b. følge op på og spørge til de handlinger, klienten har forpligtet sig til under tidligere sessioner
c. anerkende klienten for, hvad denne har gjort og ikke gjort, lært eller er blevet opmærksom på siden sidste session
d. forberede, organisere og sammen med klienten gennemgå de informationer, der er kommet frem under sessionerne
e. sørge for at holde klienten på ret kurs mellem coachsessionerne ved at fokusere på den aftalte plan og resultater, handlinger og emner for den fremtidige coaching
f. fokusere på planen, men stadig være åben for at justere i adfærd og handlinger, hvis der opstår behov for det under coachingen
g. kunne navigere mellem det overordnede billede af, hvor klienten er på vej hen, konteksten for det, der diskuteres lige nu, og klientens aktuelle ønsker
h. støtte klientens selvdisciplin og holde klienten ansvarlig for, hvad denne har forpligtet sig til, for resultaterne af egne handlinger eller for at tidsfristerne for planerne overholdes
i. udvikle klientens evne til at træffe beslutninger, tage fat på kerneområder og til at udvikle sig mht. at modtage feedback, prioritere og fastsætte tempo for sin læring samt at reflektere over og lære af sine erfaringer
j. på positiv vis konfrontere klienten med, at han/hun ikke har gjort som aftalt